Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2016

agateniaaa
2011 376d 350
Will dort skaten.
Reposted frombiru biru vianatex natex
agateniaaa
Reposted fromweightless weightless viatedibea tedibea
agateniaaa
9483 030b 350
Reposted fromfearnopain fearnopain viatedibea tedibea
agateniaaa
Reposted fromjestjuzwiosna jestjuzwiosna viatedibea tedibea
agateniaaa
8573 7c7e 350
Reposted fromliczbapi liczbapi viatedibea tedibea
agateniaaa
Obudzili się o świcie tak mocno przytuleni do siebie, iż pierwszym uczuciem , jakiego doznali, było zdziwienie, że całą noc spali twardym i zdrowym snem, w którym nie przeszkadzała im bliskość. Chłopak poruszył się i podniósł na łokciu; patrzył przez chwilę na dziewczynę gorącymi oczyma, potem rzekł: — Powiedz coś głośno, jeśli to wszystko naprawdę.
— Marek Hłasko - Najświętsze słowa naszego życia
Reposted fromsercowisko sercowisko viatedibea tedibea
agateniaaa
9425 039c 350
agateniaaa
2190 70fe 350
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viatedibea tedibea
agateniaaa
  When you try to explain to Jesus why you skipped church last Sunday
Reposted fromCin Cin viaMyBlackWings MyBlackWings
agateniaaa
6014 4799 350
Reposted fromfungi fungi viaMyBlackWings MyBlackWings

tomlinbooties:

u know that feeling deep in your tummy where u just dont feel comfy and u feel sad and sort of want to cry but not about anything specific its like your entire body is just upset and unnerved all the way to the core almost like ur just longing for something but dont know what

agateniaaa
1636 933c 350
Reposted fromfungi fungi viaMyBlackWings MyBlackWings
5709 f878 350

sne:

@ me 2016

agateniaaa
4520 f525 350
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapimpmyheart pimpmyheart
5958 2024 350
Reposted fromdrozdzi drozdzi viatwice twice
1640 696a 350

driad:

loloman23:

the gamer

logged the fuck in

Reposted fromedelblau edelblau viaMyBlackWings MyBlackWings
3904 dede 350

neuropath-ic:

Harry Potter + Funny Tumblr Text Posts

Reposted fromno-rest-for-destka no-rest-for-destka
7907 acdb 350
Reposted fromcasuallyakward casuallyakward viakjuik kjuik
agateniaaa
7392 ed51 350
Reposted fromdreamlike dreamlike viazulu zulu
agateniaaa
5766 a786 350
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viabruja bruja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl